ArcEngine 10.2 License问题

两个应用程序一起运行,后运行的程序执行到license初始化(如下代码)
IAoInitialize pInitialize = new AoInitialize();
pInitialize.Initialize(esriLicenseProductCode.esriLicenseProductCodeAdvanced)时不再往下运行,当把第一个程序关闭后,第二个程序才会继续运行,请问是什么原因,怎么解决?
已邀请:

朱新颖

赞同来自:

是用的Desktop浮动版许可吗?感觉单机版许可应该不会这样

要回复问题请先登录注册