ArcGIS Pro的场景中为什么会出现要素类的虚影

请问为什么将要素类加入到场景的2D图层之后附近会出现同样颜色的虚影?
1.png

------------------------------------------------------------------------------------
要素加到3D图层之后虚影没有了
已邀请:

张佳期

赞同来自:

在要素类的图层属性的高程选项中调整一下偏移值试试。

高程.png

 

短指

赞同来自:

2.png

 

putaside

赞同来自:

你这个是不是有z值的二维要素

要回复问题请先登录注册